top of page
Hindhu.png

SRI NAVAGRAHA DEVATA SEVAS

DAILY SEVAS

  • 6.30 AM - SUPRABHATAM SEVA

  • 7 AM - MILK ABHISHEKAM SEVA

  • 9 AM - MAHA MANGALA ARATI SEVA

  • 8 PM - MAHA MANGALA ARATI SEVA

WEEKLY SEVAS

  • EVERY FRIDAY 7 AM - SPECIAL ABHISHEKAM SEVA

  • EVERY SATURDAY 9 AM ONWARDS - NAVAGRAHA SHANTI POOJA

YEARLY SEVAS

  • VINAYAKA CHATURTHI CELEBRATIONS 

  • NAVAGRAHA JAYANTI POOJA

bottom of page